Інструкція МВС України №112 від 28.02.94

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

І Н С Т Р У К Ц І Я

N 112 від 28.02.94                   Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ                           юстиції України
10 травня 1994 року
за N 93/302

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом  Міністерства
внутрішніх справ України
від 28 лютого  1994 року
N 112 ( z0092-94 )

Про умови і правила здійснення підприємницької діяльності
з надання  послуг  по  охороні  колективної  і  приватної
власності, а також охороні  громадян,  монтажу, ремонту і
профілактичному   обслуговуванню     засобів    охоронної
сигналізації та контроль за їх дотриманням

( Рішення про Державну реєстрацію Інструкції скасовано на
підставі Висновку Міністерства юстиції
N 2/22 ( v2_22323-03 ) від 06.06.2003 )

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця  Інструкція  розроблена  у  відповідності  з  Законом
України "Про підприємництво" ( 698-12 ), постановою Верховної Ради
України від 25 червня 1993 р.  "Про Державну програму боротьби  із
злочинністю"  (  3325-12 ),  постановою Ради Міністрів УРСР від 15
квітня 1991 року N 99 ( 99-91-п ) "Про  порядок  видачі  суб'єктам
підприємницької  діяльності  спеціальних  дозволів  (ліцензій)  на
здійснення  окремих  видів  діяльності  та  про  розмір  плати  за
державну реєстрацію суб'єктів підприємництва",  а також постановою
Кабінету  Міністрів   України  від  10  серпня  1993  року  N  615
( 615-93-п  )  "Про  вдосконалення охорони державної та інших форм
власності".
1.2. Ця   Інструкція  визначає  умови  і  правила  здійснення
підприємницької діяльності з надання послуг по охороні колективної
і приватної власності, а також охороні громадян , монтажу, ремонту
і профілактичному обслуговуванню засобів охоронної сигналізації.
1.3. Суб'єкт  підприємницької  діяльності  (надалі - охоронне
підприємство)  при  наданні  послуг  по  охороні   колективної   і
приватної власності, а також охороні громадян , монтажу, ремонту і
профілактичному  обслуговуванню  засобів  охоронної   сигналізації
(надалі   -   охоронна  діяльність),  додержуючись  вимог  чинного
законодавства, повинен виконувати зазначені у цій Інструкції умови
та правила здійснення діяльності та контролю за їх дотриманням.

2. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ТА ПРАВИЛА ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Охоронне підприємство повинне:
2.1.1. забезпечувати  своєчасне  внесення   в   установленому
порядку   змін   до   установчих   документів   згідно   з  чинним
законодавством, а при необхідності - і їх перереєстрацію;
2.1.2. в     10-денний     строк    інформувати    спеціально
уповноваженого представника  органу  внутрішніх  справ  ( п.3 цієї
Інструкції)   (надалі   -   представника   ОВС)   про   зміни    в
організаційно-штатній структурі, найменуванні підприємства, адресі
юридичної особи,  установи банку  що  його  обслуговує,  відкритті
філіалів для здійснення охоронної діяльності,  припиненні обраного
виду діяльності;
2.1.3. комплектувати  охоронні  підприємства  персоналом,  що
відповідає вимогам,  вказаним в п.п.  3.1.  і 3.2  Інструкції  про
порядок  видачі  суб'єктам  підприємницької діяльності ліцензій на
надання послуг  по  охороні  колективної  і  приватної  власності,
охороні    громадян,    монтажу,    ремонту    і   профілактичному
обслуговуванню  засобів   охоронної   сигналізації,   затвердженої
наказом МВС від 28 лютого 1994 р. N 112 ( z0092-94 ), в тому числі
не допускати  до  роботи  з  надання  охоронних  послуг  громадян,
прийнятих на роботу до філіалу охоронного підприємства, відкритого
за  межами  України,  без  виконання   вимог   до   комплектування
охоронного підприємства за місцем його державної реєстрації;
2.1.4. контролювати    своєчасне    продовження    посвідчень
персоналу  охоронних  підприємств.   Забезпечувати   наявність   у
працівників   охоронних   підприємств,   під  час  виконання  ними
службових  обов'язків,  посвідчень  та  спеціальних  відзнак,   що
вказують   на   приналежність   цих   працівників  до  конкретного
охоронного підприємства,  дозволів  встановленого  зразку на право
носіння та застосування відповідних засобів активної оборони.  Про
запровадження   спеціальних  відзнак,  а  також  службового  одягу
персоналу,  оснащенні в установленому  порядку  засобами  активної
оборони,   охоронне   підприємство   в   5-денний  строк  сповіщає
представника ОВС;
2.1.5. надавати   послуги   лише   за   письмово   укладеними
господарськими   договорами,  вести  облік  договорів,  виконувати
договори з надання охоронних послуг на користь третіх осіб лише  з
їх письмової згоди;
2.1.6. залучати до  роботи  з  надання  охоронних  послуг  за
разовими договорами лише осіб, які мають відповідне посвідчення;
2.1.7. надавати представнику ОВС  документи,  що  засвідчують
рівень освіти, кваліфікацію, або стаж роботи працівників охоронних
підприємств, що необхідні для зайняття обраним видом діяльності;
2.1.8. забезпечувати безперешкодний прохід на територію свого
підприємства представника МВС, який здійснює контрольні функції за
діяльністю вказаних суб'єктів підприємництва, і надавати необхідну
допомогу в його роботі.

3. ОСОБЛИВІ УМОВИ ТА ПРАВИЛА ЗДІЙСНЕННЯ
ОХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. При наданні послуг по охороні власності:
3.1.1. розміщувати на видному  місці  на  центральному  посту
(посту)  по  охороні  стаціонарного  об'єкта  відомості  про  його
охорону охоронним підприємством ( із  зазначенням  його  юридичної
адреси, номера ліцензії ), а також про контролюючий орган МВС;
3.1.2. негайно  сповіщати  територіальний  орган   внутрішніх
справ за місцем знаходження об'єкта охорони про затримання осіб за
вчинення  протиправних  посягань  на  об'єкт,   що   охороняється,
виявлення крадіжок,  інших правопорушень на об'єкті, забезпечувати
недопущення  сторонніх   осіб   на   місце   події   до   прибуття
представників органу внутрішніх справ;
3.1.3. використовувати лише ті охоронні технічні  засоби,  що
мають відповідний сертифікат на право їх застосування в Україні (з
1 січня 1995 р.), а також інші технічні  засоби,  що  не  завдають
шкоди життю і здоров'ю громадян та навколишньому середовищу;
3.1.4. не надавати послуги по  охороні  цінних  вантажів,  що
вивозяться  (ввозяться)  з (в) України без наявності на ці вантажі
експортної  (імпортної)  ліцензії,  а  також   інших   відповідних
ліцензій;
3.1.5. застосовувати заходи фізичного  впливу  та  спеціальні
засоби   самооборони,   заряджені   речовинами   сльозоточивої  та
дратівної  дії,  а  також   засоби   індивідуального   захисту   у
відповідності   з   законодавством   про   порядок   і   умови  їх
застосування.
3.2. При наданні послуг по монтажу, ремонту і профілактичному
обслуговуванню засобів охоронної сигналізації:
3.2.1. виконувати   роботи   з   монтажу   засобів  охоронної
сигналізації виключно за проектами,  погодженими  з  представником
ОВС,  або  за  актами обстеження об'єкта,  складеними працівниками
підрозділів Державної служби охорони;
3.2.2. при    монтажу    засобів    охоронної    сигналізації
використовувати   лише  прилади  (системи),  що  мають  сертифікат
(свідоцтво у системі УкрСЕПРО) на право їх застосування в  Україні
(з 1 січня 1995 р.);
3.2.3. виконувати  роботи  в присутності головного технічного
спеціаліста охоронного підприємства,  який має свідоцтво на  право
безпосереднього   керівництва   роботою   по  монтажу,  ремонту  і
профілактичному обслуговуванню засобів охоронної сигналізації,  та
під його керівництвом;
3.2.4. щорічно  надавати  представнику  ОВС  не  менше  п'яти
об'єктів (у випадку коли  їх  менше  5  -  наявну  кількість)  для
здійснення  інспектування з метою визначення повноти та цілісності
блокування його засобами сигналізації (у відповідності з існуючими
вимогами   нормативно-технічної  документації),  якості  виконаних
робіт і відповідності проектно-кошторисній документації.
3.3. При наданні послуг по охороні громадян:
3.3.1. виконувати  вимоги,  вказані в п.п.  3.1.3. та  3.1.5.
цієї Інструкції.

4. КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ УМОВ ТА ПРАВИЛ
ЗДІЙСНЕННЯ ОХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

4.1. Контроль   за   наданням   охоронних  послуг  суб'єктами
підприємницької діяльності  у  відповідності  з  вимогами  чинного
законодавства, у межах своєї компетенції здійснюють:
4.4.1. Головне управління Державної служби охорони при МВС;
4.4.2. підрозділи   Державної   служби   охорони   за  місцем
державної реєстрації або діяльності охоронного підприємства  -  за
окремим  приписом  начальника  Управління Державної служби охорони
при УВС.
4.2. Підрозділ  Державної  служби  охорони при РУВС,  РВВС за
місцем державної реєстрації або діяльності охоронного підприємства
сповіщає  Управління  Державної  служби охорони при УВС достовірні
відомості про порушення вказаним  суб'єктом  підприємництва  вимог
чинного  законодавства,  інших  нормативних  актів з обраного виду
діяльності для прийняття відповідного рішення ( копія повідомлення
про виявлені порушення направляється охоронному підприємству).
4.3. Суб'єкти підприємництва за  згаданими  видами  охоронної
діяльності мають право отримувати інформацію про відомості щодо їх
діяльності  та  працівників  їх  персоналу,  що  накопичуються   в
обліковій  справі,  та  оскаржувати  їх достовірність до Головного
Управління Державної служби охорони при МВС.
4.4. У   разі   допущення   суб'єктом  підприємництва  грубих
порушень умов та правил здійснення цієї  діяльності  (неодноразово
або  окремих  фактів),  вимог  чинного  законодавства,  Управління
Державної служби охорони при  УВС  згідно  із  своєю  компетенцією
приймає одне з рішень:
- надсилає суб'єкту підприємництва обов'язковий до  виконання
припис про усунення недоліків;
- готує  висновок  про  зупинення  дії  виданої  ліцензії  на
надання  послуг з обраного виду діяльності на строк до 30 днів або
до усунення недоліків і  надсилає  його  до  Головного  управління
Державної служби охорони при МВС;
- надсилає до Головного управління Державної  служби  охорони
при МВС мотивоване клопотання про дострокове анулювання (відмову у
продовженні дії)  ліцензії  на  надання  послуг  з  обраного  виду
діяльності.
4.5. Головне управління Державної  служби  охорони  при  МВС,
отримавши  мотивовані висновки про зупинення дії виданої ліцензії,
клопотання  Управління  Державної  служби  охорони  при  УВС   про
дострокове  анулювання  (відмову  у  продовженні дії) ліцензії,  а
також іншим шляхом достовірну інформацію про  порушення  суб'єктом
підприємництва вимог чинного законодавства, приймає одне з рішень:
- погоджується з висновком,  клопотанням або самостійно готує
висновок  про  дострокове  анулювання  (відмову  у подовженні дії)
ліцензії;
- додатково   перевіряє   обставини,   покладені   за  основу
згаданого висновка, клопотання Управління Державної служби охорони
при УВС, для прийняття рішення;
- мотивовано   відхиляє   згаданий    висновок,    клопотання
Управління Державної служби охорони при УВС;
- готує  висновок  про  зупинення  дії  виданої  ліцензії  на
надання  послуг з обраного виду діяльності на строк до 60 днів або
до усунення недоліків.
4.6. Рішення  про зупинення дії (анулювання) ліцензії приймає
орган, що видав ліцензію.
4.7. Після  прийняття  рішення про анулювання (зупинення дії)
ліцензії на надання охоронних послуг Головне управління  Державної
служби  охорони  при МВС направляє копію рішення про це Управлінню
Державної служби охорони при УВС  за  місцем  отримання  охоронним
підприємством ліцензії.
4.8. Управління Державної служби охорони при  УВС,  отримавши
копію  рішення  про  анулювання (відмову в продовженні строку дії,
зупинення дії) ліцензії, сповіщає про це письмово:
охоронне підприємство;
засновників охоронного підприємства;
орган державної реєстрації охоронного підприємства;
орган податкової інспекції;
установу банку, що обслуговує охоронне підприємство;
територіальний орган Держохороннаглядпраці;
підрозділ Державної  служби охорони при РУВС,  РВВС за місцем
державної реєстрації охоронного  підприємства  та  відомим  місцем
його  діяльності  для  відповідного  оповіщення  юридичних осіб та
громадян,  котрим  надавалися  охоронні  послуги   цим   охоронним
підприємством.

5. ГРУБІ ПОРУШЕННЯ УМОВ І ПРАВИЛ ЗДІЙСНЕННЯ
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОХОРОННИМ
ПІДПРИЄМСТВОМ

5.1. Загальні порушення:
5.1.1. приховування від правоохоронних органів відомостей про
достовірно  відомі  факти  приготування  до  скоєння  злочинів або
здійснення правопорушень  щодо  охоронюваних  об'єктів,  майна  та
громадян;
5.1.2. порушення податкового законодавства;
5.1.3. здійснення охоронної діяльності не за договорами та за
межами повноважень суб'єктів підприємництва;
5.1.4. надання   ліцензій  для  незаконного  використання  їх
іншими юридичними (фізичними) особами;
5.1.5. неодноразові недопущення представника ОВС до перевірки
та протидія виконанню ним службових завдань на об'єкті охорони;
5.1.6. ігнорування    приписів   про   тимчасове   припинення
діяльності до усунення виявлених недоліків;
5.1.7. неодноразові  факти  допущення  випадків  загибелі або
виробничого   травматизму   з   важкими   наслідками   працівників
охоронного  підприємства через незабезпечення безпечних умов праці
охоронним підприємством;
5.1.8. протидія   представникам  правоохоронних  органів  при
виконанні ними службових завдань по забезпеченню  правопорядку  та
громадської безпеки;
5.1.9. розголошення з вини персоналу охоронного  підприємства
відомостей по  організації  та  здійсненню  охорони  власності  та
охороні громадян,  комерційної таємниці та  інших  відомостей,  що
стали  відомі  охоронному  підприємству  в  зв'язку  з  виконанням
охоронних функцій,  що призвело до настання  негативних  наслідків
(додаткові витрати з реорганізації охорони,  переобладнання систем
та приладів охоронної  сигналізації,  порушення  авторських  прав,
завдання моральних збитків тощо).
5.2. При наданні послуг по охороні власності:
5.2.1. порушення  персоналом  охорони  вимог  законності  при
виконанні охоронних функцій, у т.ч. з перевищенням повноважень при
застосуванні сили,  використання технічних засобів охорони,  що не
мають відповідний сертифікат на право застосування їх в Україні (з
1  січня  1995  р.) або таких,  що завдають шкоди життю і здоров'ю
громадян та навколишньому середовищу;
5.2.2. неодноразові крадіжки персоналом охорони майна,  інших
матеріальних цінностей з об'єктів, що охороняються;
5.2.3. надання  послуг  по  охороні  вантажів,  що вивозяться
(ввозяться) з (в) України без наявності на ці  вантажі  експортної
(імпортної) ліцензії, а також інших відповідних ліцензій.
5.3. При наданні послуг по монтажу, ремонту і профілактичному
обслуговуванню засобів охоронної сигналізації:
5.3.1. порушення      встановленої      нормативно-технічними
документами  технології  виконання  робіт  по  монтажу,  ремонту і
профілактичному обслуговуванню засобів охоронної сигналізації;
5.3.2. використання приладів і систем охоронної сигналізації,
що не мають отриманого  в  установленому  порядку  сертифіката  на
право застосування в Україні (з 1 січня 1995 р.);
5.3.3. безпідставні завищення обсягів робіт з надання  послуг
по  монтажу,  ремонту  і  профілактичному  обслуговуванню  засобів
охоронної сигналізації;
5.3.4. невиконання вимог про щорічне представлення визначеної
кількості об'єктів для інспектування  якості  виконаних  робіт  по
монтажу,   ремонту   і   профілактичному   обслуговуванню  засобів
охоронної сигналізації.
5.4. При наданні послуг по охороні громадян:
5.4.1. порушення  вимог,  викладених  в  пункті  5.2.1.  цієї
Інструкції;
5.4.2. скоєння     персоналом     охоронного     підприємства
правопорушень відносно громадян, які охороняються, та їх майна.

6. ПОРУШЕННЯ УМОВ І ПРАВИЛ ЗДІЙСНЕННЯ
ОХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

6.1. Загальні порушення:
6.1.1. несвоєчасні внесення змін до установчих документів,  а
при необхідності - їх перереєстрація;
6.1.2. несвоєчасне     повідомлення     (не     повідомлення)
представника ОВС  про  зміни  в  організаційно-штатній  структурі,
найменуванні підприємства,  адресі юридичної особи, установи банку
що   обслуговує   охоронне   підприємство,   відкриття   філіалів,
припинення обраного виду діяльності;
6.1.3. виконання   робіт   з   надання    охоронних    послуг
реорганізованою   (   шляхом   поділу,   виділення,  перетворення)
юридичною особою за раніше виданою ліцензією;
6.1.4. факти допущення до роботи з надання послуг працівників
з неподовженими термінами дії посвідченнями;
6.1.5. безпосереднє  виконання  охоронних  функцій персоналом
охоронного підприємства при відсутності посвідчень та дозволів  на
право  використання дозволених до застосування спеціальних засобів
активної оборони;
6.1.6. порушення  встановленого чинним законодавством порядку
прийняття на роботу в охоронне підприємство;
6.1.7. залучення  до  робіт по виконанню охоронних функцій за
разовими договорами осіб,  що не мають посвідчень, юридичних осіб,
що не мають ліцензій на здійснення охоронної діяльності.
6.2. При наданні послуг по охороні власності:
6.2.1. відсутність  на  постах  охорони стаціонарних об'єктів
відомостей про охорону об'єкта охоронним підприємством.
6.3. При наданні послуг по монтажу, ремонту і профілактичному
обслуговуванню засобів охоронної сигналізації:
6.3.1. виконання робіт по монтажу і ремонту засобів охоронної
сигналізації за проектами,  не погодженими з підрозділом Державної
служби  охорони  за  місцем  знаходження об'єкту або не за актами,
складеними цим підрозділом;
6.3.2. виконання  робіт  при відсутністі головного технічного
спеціаліста або без його керівництва;
6.3.3. невідповідність  існуючої  системи  контролю якості та
технічної бази вимогам чинних нормативно-технічних документів.

Вопросы по трудоустройству по тел.(063) 172 73 98

Наши контакты: Украина, 83017, город Донецк; тел. (095) 630 35 55; факс (062) 385 88 38; e-mail: nkvd.dn.ua@gmail.com