Проект закону України «Про службу безпеки суб’єктів господарювання та інших юридичних осіб»

ЗАКОН УКРАЇНИ
«ПРО СЛУЖБУ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ
ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА ІНШИХ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ»


Даний Закон визначає правові, організаційні та управлінські основи функціонування служб безпеки суб’єктів господарювання та інших юридичних осіб всіх форм власності, порядок їх взаємодії з іншими суб’єктами, які здійснюють діяльність по забезпеченню безпеки, а також права, обов’язки і гарантії працівників служб безпеки у зв’язку із здійсненням цієї діяльності.


РОЗДІЛІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення основних термінів
У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
безпека — цілеспрямований процес забезпечення функціонування та сталого розвитку об’єкта;
моніторинг — регулярне спостереження за станом безпеки об’єкта з метою його оцінки, контролю та прогнозування;
об’єкт дії закону - суб’єкти господарювання всіх форм власності та інші юридичні особи.
служба безпеки суб’єктів господарювання та інших юридичних осіб — структурний підрозділ, створюваний керівником об’єкта, з метою вирішення завдань, пов’язаних із забезпеченням функціонування та сталого розвитку об’єкта без права надання послуг третім особам.

Стаття 2. Правові основи функціонування служб безпеки суб’єктів господарювання та інших юридичних осіб
Законодавство України, що регулює суспільні відносини в сфері функціонування служб безпеки суб’єктів господарювання та інших юридичних осіб ґрунтується на Конституції України, Законі України «Про основи національної безпеки України» і складається з даного Закону та інших нормативних правових актів України, а також міжнародних договорів, ратифікованих Україною.
Якщо міжнародними договорами, ратифікованими Україною, встановлюються інші правила, ніж ті, що передбачені даним Законом, то застосовуються правила міжнародних договорів.

Стаття 3. Мета та основні завдання служб безпеки суб’єктів господарювання та інших юридичних осіб
1. Створення служб безпеки суб’єктів господарювання та інших юридичних осіб здійснюється з метою забезпечення функціонування та сталого розвитку об’єкта,
2. До основних завдань служб безпеки суб’єктів господарювання та інших юридичних осіб належать:
2.1. здійснення управління власними структурними підрозділами, організація взаємодії з підрозділами служб безпеки інших суб’єктів господарювання з метою забезпечення функціонування та стійкого розвитку об’єкта;
2.2. проведення моніторингу загроз і небезпек, виявлення факторів та джерел, здійснення превентивного впливу на них відповідно до діючого законодавства України;
2.3. вироблення механізму мінімізації загроз і небезпек;
2.4. здійснення комплексу заходів, що забезпечують безпеку об’єкта: інформаційно-аналітичне, нормативно-правове, матеріально-технічне, психологічне, ідеологічне, організаційне та інше забезпечення;
2.5. сприяння у здійсненні державного контролю за діяльністю служб безпеки суб’єктів господарювання інших об’єктів;
2.6. участь у формуванні системи освіти в сфері безпеки;
2.7. організаційно-правове та інформаційно-аналітичне супроводження судових розглядів, що стосуються інтересів об’єкта;
2.8. інформування уповноважених державних органів і громадськості про порушення прав об’єкта;
2.9. надання допомоги у підборі та вивченні осіб, які приймаються на роботу;
2.10. вивчення ділової надійності і фінансової самостійності партнерів об’єкта з господарських відносин;
2.11. сприяння в організації незалежної експертизи якості товарів, продукції,
2.12. ведення реєстру надійних партнерів;
2.13. організація, проведення навчально-практичної і консультаційної діяльності персоналу об’єкта в галузі безпеки;
2.14. захист законних прав та інтересів, у тому числі матеріальних, персоналу об’єкта;
2.15. збір, аналіз, оцінка і прогнозування даних, що характеризують стан обстановки зсередини і ззовні об’єкта безпеки;
2.16. профілактика проявів промислового шпигунства та злочинності з боку співробітників об’єкта;
2.17. протидія несанкціонованому технічному проникненню на об’єкт;
2.18. виявлення, попередження та припинення можливої протиправної діяльності співробітників об’єкта на шкоду його безпеці;
2.19. захист співробітників об’єкта від насильницьких та майнових посягань під час виконання службових обов’язків;
2.20. збереження матеріальних цінностей і відомостей об’єкта;
2.21. добування необхідної інформації для вироблення стратегічних і тактичних рішень, пов’язаних із управлінням діяльністю об’єкта;
2.22. фізична і технічна охорона будівель, споруд, території і транспортних засобів, які належать об’єкту;
2.23. протидія недобросовісній конкуренції;
2.24. забезпечення дотримання комерційної таємниці персоналом об’єкта, вжиття заходів, згідно з чинними законодавством, по фактам розголошення комерційної таємниці;
2.25. збір інформації про факти неправомірного використання товарних знаків підприємства;
2.26. збір інформації для проведення ділових переговорів;
2.27. захист життя та здоров’я персоналу за їх згодою від протиправних посягань поза робочого часу, якщо загроза їх життю та здоров’ю повязана з професійною діяльністю;
2.28. забезпечення безпеки в місцях проведення об’єктом представницьких, конфіденційних та інших заходів;
2.29. підтримання взаємодії з правоохоронними та контролюючими органами, створення сприятливих умов для виконання покладених на них законом обов’язків;
2.30. здійснення профілактичних заходів протидії проявам екстремізму та тероризму на об’єкті.

Стаття 4. Основні принципи функціонування служб безпеки суб’єктів господарювання та інших юридичних осіб
Функціонування служб безпеки суб’єктів господарювання та інших юридичних осіб базується на принципах:
верховенства права;
законності та додержання прав і свобод людини і громадянина;
превентивного спрямування заходів щодо забезпечення безпеки об’єкта;
пріоритетності захисту прав осіб, які наражаються на небезпеку внаслідок забезпечення безпеки об’єкта;
конфіденційності відомостей про здійснення заходів щодо забезпечення безпеки об’єкта;
співробітництва з правоохоронними та контролюючими органами, службами безпеки інших об’єктів, а також уповноваженими органами державної влади, іноземними і міжнародними організаціями у даній сфері.

Стаття 5. Основні напрями діяльності служб безпеки суб’єктів господарювання та інших юридичних осіб
Діяльність служб безпек суб’єктів господарювання та інших юридичних осіб може здійснюється за такими напрямами:
- забезпечення безпеки фізичних осіб, які мають відношення до об’єкту;
- охоронна діяльність на об’єкті;
- детективна діяльність щодо отримання інформації в інтересах безпеки об’єкту;
- охоронно-технічна діяльність на об’єкті;
- інформаційна безпека об’єкту;
- інформаційно-аналітичне забезпечення безпеки об’єкту;
- фінасово-економічна безпека об’єкту;
- консультативна діяльність керівництва об’єкту з питань безпеки;
- наукова діяльність з підвищення ефективності здійснення заходів безпеки об’єкту.


РОЗДІЛ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРАЦІВНИКІВ СЛУЖБ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА ІНШИХ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ.

Стаття 6. Обов’язки служб безпеки суб’єктів господарювання та інших юридичних осіб
Служба безпеки суб’єктів господарювання та інших юридичних осіб відповідно
до своїх завдань зобов’язана:
1) взаємодіяти з правоохоронними органами з метою виявлення та притягнення до відповідальності осіб, які загрожують безпеці об’єкта;
2) здійснювати відповідно до законодавства України обмін інформацією з уповноваженими нате представниками державних органів влади;
3) підтримувати безпеку громадян і громадський порядок на об’єкті;


Стаття 7. Права служб безпеки суб’єктів господарювання та інших юридичних осіб

1) здійснювати контрольно-пропускний режим на об’єкті, перевіряти у громадян при підозрі у вчиненні правопорушень на території об’єкта документи, що посвідчують їх особу, а також інші документи, необхідні для з’ясування питання щодо додержання правил, нагляд і контроль за виконанням яких покладено на служби безпеки;
2) виявляти і вести облік осіб, які становлять загрозу об’єкту безпеки;
3) надавати допомогу органам державної влади у затриманні осіб відповідно до чинного законодавства;
4) сприяти правоохоронним органам у їх діяльності на території об’єкта;
5) здійснювати на підставах і в порядку, встановлених законом, комплекс заходів з метою забезпечення безпеки об’єкта;
6) проводити кіно-, фото- і звукофіксацію як допоміжний засіб попередження протиправних дій проти об’єкта;
7) вести облік осіб, які становлять загрозу об’єкту в обсязі, структурі й порядку, що визначаються завданнями, покладеними на служби безпеки цим Законом;
8) проводити огляд поклажі, багажу та огляд персоналу об’єкта з метою забезпечення безпеки об’єкта;
9) одержувати безплатно або на договірній основі від підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та об’єднань громадян на письмовці! запит відомості, необхідні для забезпечення безпеки об’єкта. Отримання від банків інформації, яка містить банківську таємницю, здійснюється у порядку та обсязі, встановлених Законом України «Про банки і банківську діяльність»;
10) проводити за участю адміністрації об’єкта огляд виробничих, складських та інших службових приміщень і територій об’єкта з метою перевірки охорони майна, додержання правил продажу товарів і надання послуг населенню;
11) вимагати від матеріально відповідальних і службових осіб підприємств, установ і організацій відомості та пояснення по фактах порушення законодавства, проведення документальних і натуральних перевірок, інвентаризацій і ревізій виробничої та фінансово-господарської діяльності; витребувати і при необхідності вилучати документи, зразки сировини й продукції, опечатувати каси, приміщення і місця зберігання документів, грошей та товарно-матеріальних цінностей об’єкта;
12) здійснювати профілактичні заходи запобігання проявам екстремізму та тероризму на об’єкті;
13) зберігати, носити і застосовувати спеціальні засоби та зброю відповідно до чинного законодавства;
14) створювати та входити до профсоюзів, асоціацій та інших об’єднань громадян, повідомивши про те керівника об’єкту;
15) забезпечувати безпеку вантажів, які належать керівнику об’єкта на транспортних засобах;
16) створювати підрозділи (групи) за напрямами діяльності служби безпеки суб’єктів господарювання та інших юридичних осіб.
Співробітникам служби безпеки забороняється видавати себе за представників правоохоронних органів, здійснювати оперативно-розшукову, розвідувальну контррозвідувальну діяльність, отримувати інформацію без особистої згоди громадян.

Стаття 8. Сили і засоби, що залучаються службами безпеки суб’єктів господарювання та інших юридичних осіб
Сили і засоби (особовий склад, спеціалісти, зброя, спеціальні і транспортні засоби, засоби зв’язку, інші матеріально-технічні засоби) служб безпеки суб’єктів господарювання та інших юридичних осіб залучаються для проведення заходів по забезпеченню безпеки об’єкта відповідно до чинного законодавства України та рішення керівника об’єкта.

Стаття 9. Обмеження щодо залучення громадян до діяльності у службі безпеки суб’єктів господарювання та інших юридичних осіб
У здійсненні безпеки суб’єктів господарювання та інших юридичних осіб, в тому числі як керівники служби безпеки, не можуть брати участь громадяни:
1) які не досягай повноліття;
2) які перебувають на обліку в органах охорони здоров’я з приводу психічного захворювання, алкоголізму чи наркоманії; захворювання, алкоголізму;
3) визнані судом недієздатними;
4) яким пред’явлено обвинувачення у скоєнні злочину - до вирішення питання про їх винність у встановленому законом порядку;
5) засуджені, у тому числі судами інших країн, а також особи, які мають непогашену чи не зняту судимість за умисні злочини;
6) які перебувають на державній службі;
7) яких звільнено з державної служби за вчинення дій, передбачених статтями 1 і 5 Закону України «Про боротьбу з корупцією» чи за порушення Присяги державного службовця, звільнених з правоохоронних органів та військової служби в порядку дисциплінарного стягнення, якщо з дня звільнення не минув один рік;
8) яким в установленому законодавством порядку заборонена займатися охоронною діяльністю або роботою, пов’язаною з матеріальною відповідальністю;
9) які не зареєстровані за місцем проживання у встановленому законодавством порядку.
Не допускаються до роботи у службі безпеки суб’єктів господарювання та інших юридичних осіб громадяни, які за станом здоров’я і фізичного розвитку не можуть виконувати обов’язки працівника охорони відповідно до вимог, установлених Міністерством охорони здоров’я України за погодженням з Міністерством праці та соціальної політики України, в установленому порядку не пройшли перевірки стану здоров’я згідно законодавства про охорону праці та не мають відповідних документів на право займати посади в службі безпеки суб’єктів господарювання та інших юридичних осіб.
Відомості про особу під час вирішення питання про можливість її залучення до діяльності у службі безпеки суб’єктів господарювання та інших юридичних осіб одержуються відповідно до чинного законодавства.

Стаття 10. Правовий статус та порядок заняття посад працівниками служб безпеки суб’єктів господарювання та інших юридичних осіб
Правовий статус працівників служби безпеки суб’єктів господарювання та інших юридичних осіб залежить від займаної посади (керівника, менеджера з безпеки, організатора фінансово-економічної безпеки, охоронника, охоронця, детектива та ін.) і регулюється діючим законодавством України.
Правовий статус та особа працівника служби безпеки суб’єктів господарювання та інших юридичних осіб підтверджується посвідченням, яке відається керівником об’єкту і засвідчується печаткою об’єкта.
При прийнятті на роботу у службу безпеки суб’єктів господарювання та інших юридичних осіб з ними укладаються трудовий договір (контракт) в залежності від посади і характеру функціональних обов’язків у порядку, визначеному законодавством України.
Якщо посада у службі безпеки (підрозділу, групи) суб’єктів господарювання та інших юридичних осіб вимагає наявності у кандидата спеціальних знань або фізичних даних, спеціального дозволу, ліцензії, або спеціальної освіти, то контракт з таким кандидатом укладається з урахуванням специфіки виконання функціональних обов’язків. При цьому кандидат має надати оригінали або належним чином завірені копії відповідних документів, а у необхідних випадках також документи, що засвідчують відсутність обмежень на заняття відповідною професійною діяльністю.
У випадках, встановлених чинним законодавством, відповідні відомості отримуються за запитом керівника об’єкту.
При участі працівників суб’єктів господарювання та інших юридичних осіб на платній або безоплатній основі у спільних заходах з правоохоронними органами по підтримці правопорядку та профілактиці правопорушень, на них поширюються дія Закону «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону».

Стаття 11. Підготовка кадрів та професійна освіта працівників служб безпеки суб’єктів господарювання та інших юридичних осіб
Професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації працівників служб безпеки суб’єктів господарювання та інших юридичних осіб може здійснюватись в навчальних закладах всіх форм власності за умови наявності у останніх відповідних ліцензій та дозволів на надання освітніх послуг.


РОЗДІЛ III. ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ І РЕАБІЛІТАЦІЯ ОСІБ, ПОСТРАЖДАЛИХ ВІД ДІЇ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА ІНШИХ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

Стаття 12. Відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок дій служб безпеки суб’єктів господарювання та інших юридичних осіб
Відшкодування шкоди, заподіяної громадянам та організаціям внаслідок дій служби безпеки, провадиться за рахунок коштів об’єкта відповідно до чинного законодавства.


Стаття 13. Соціальна реабілітація осіб, постраждалих внаслідок неправомірних дій служб безпеки
Постраждалим внаслідок неправомірних дій працівників служб безпеки суб’єктів господарювання та інших юридичних осіб, особам забезпечуються психологічна, медична, професійна реабілітація, і працевлаштування за рахунок об’єкта у порядку, визначеному чинним законодавством.


РОЗДІЛ IV. ПРАВОВИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ОСІБ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ БЕЗПЕКИ ОБ’ЄКТА

Стаття 14. Особи, які підлягають правовому і соціальному захисту
Особи, які беруть участь у забезпеченні безпеки об’єкта, перебувають під захистом держави.
Працівники служби безпеки суб’єктів господарювання та інших юридичних осіб підлягають обов’язковому страхуванню за рахунок коштів об’єкта.
Соціальний захист осіб, які залучаються до забезпечення безпеки об’єкта, і здійснюється з урахуванням правового статусу таких осіб, що встановлюється законами України, відповідно до порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України.

Стаття 15. Відшкодування шкоди особам, які беруть участь у забезпеченні безпеки об’єкта
Шкода, завдана здоров’ю або майну працівникам служби безпеки суб’єктів господарювання та інших юридичних осіб зв’язку з їх участю у забезпеченні безпеки об’єкта, відшкодовується в порядку, що визначається законодавством України.

Стаття 16. Звільнення від відповідальності за заподіяну шкоду
Під час проведення заходів по забезпеченню безпеки об’єкта на підставі і в межах, визначених законом, працівникам служби безпеки суб’єктів господарювання та інших юридичних осіб допускається застосування спеціальних засобів та зброї відповідно до чинного законодавства.


РОЗДІЛУ. КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА ЗАКОННІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ СЛУЖБ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА ІНШИХ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

Стаття 17. Контроль за діяльністю служб безпеки суб’єктів господарювання та інших юридичних осіб
Контроль за діяльністю служб безпеки суб’єктів господарювання та інших юридичних осіб здійснюється керівником об’єкта. З питань забезпечення національної безпеки контроль за діяльністю служб безпеки суб’єктів господарювання та інших юридичних осіб здійснюється Службою безпеки України у межах, визначених законодавством. Контроль за правилами зберігання та використання зброї, спеціальних
10 засобів здійснюють уповноважені на це представники органів державної влади.

Стаття 18. Нагляд за законністю діяльності служб безпеки суб’єктів господарювання та інших юридичних осіб.
Нагляд за додержанням вимог законів службами безпеки суб’єктів господарювання та інших юридичних осіб здійснюється у порядку, визначеному Конституцією і законами України.


РОЗДІЛ V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його офіційного опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у місячний строк після набрання чинності цим Законом:
подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність з цим Законом;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.

Вопросы по трудоустройству по тел.(063) 172 73 98

Наши контакты: Украина, 83017, город Донецк; тел. (095) 630 35 55; факс (062) 385 88 38; e-mail: nkvd.dn.ua@gmail.com